நடப்பு கவிதை

நட்பெனும் நாடகம்

30, April 2012
Views 1990

பொய்யை மட்டுமே பேசும்
உன்னை
உண்மையான நண்பன் என்பதா?

அற்பத்திலும்
குற்றம் காணும் உன்னை
உற்ற நண்பன் என்றுரைக்கவா?

நான் வீழும்போது
மகிழும் உன்னை
தோழன் என்றழைக்கவா?

பொங்கிடும் பொறாமை
உன்னிடம் கண்டபின்
நட்பென்று உன்னை நாடவா?

உன் தேவைகள் முடிக்க
தேனாகப் பேசும் உன் பெயர்
ஆருயிர் நண்பனா?

நீ பெற்ற நன்மைகள்
பெற்றுவிடக் கூடாதென்று
கூடவிருந்து குழிபறிக்கும்
நீ நண்பனா
இல்லை நரியா?

போலி உறவுக்கு
நட்பென்ற வேலியிட்டு
காவல் செய்யும் நான்
நாயா நண்பனா?