காதல் கவிதை

சொல்லப்படாத காதல்

29, April 2011
Views 210895

கண்மணியே !
உலகில் பெண்களிடம் சொல்லப்படும்
ஆண்களின் காதல் அனைத்தும்
பெண்களால் கொள்ளப்பட்டு
கடைசியில் கல்லறைதான்
காண்கிறது என்றால்...

என் காதல் மாத்திரம்
உன்னிடம் சொல்லப்படாமலே
இருக்கட்டும்.....