நடப்பு கவிதை

நேற்று

03, April 2013
Views 1225

நேற்று என்னிடம் எதுவும் இல்லை
விலகிப் போனார்கள்
இன்று என்னிடம் எல்லாம் உண்டு
ஓடி வருகிறார்கள்
இப்போது விலகி போகிறேன் நான்