கவிதைகள் - பிரபு சில்

நான் யானையின் மதம்...!

கழிவாசல் வந்து
மதவாதம் பேசும்
பிண நாற்றம் கொண்ட
மனிதர் இவர்
புரட்சி கவிதை பிரபு சில் 13, August 2017 More

மரணம்...!

வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லாம்
என்னிடம்
தொற்றுப்போனவர்கள்
தான்...(மரணம் சொன்னது)

ஏனையவை பிரபு சில் 19, June 2017 More

தமிழ் வாழ்ந்திட

நித்தம் ஒரு யுத்தம் செய்
அதிலே தினம் சத்தம் செய்
அச்சம் அதை துச்சம் செய்
தீயின் குணம் தீண்டல் செய்
புரட்சி கவிதை பிரபு சில் 30, November 2016 More