கவிதைகள் - சக்தி.சீ

கவிதை

சிதறிய
சிந்தனைகளை
கோர்த்தபோது கிடைத்தது
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 14, March 2013 More

கானல் நீர்

உணர்சிகளின்  வேகமதை
ஊரடங்கு  ஆக்கியதால்
ஊனமுற்ற  ஒருஜிராய்
குட்டிக் கவிதை சக்தி.சீ 18, January 2013 More

கண்ணீர்

கண்மடல்களின் ....
ஊடல் விழிப்பு
சிதறிய  சிந்தனைகளை
கோர்த்தபோது  கிடைத்தது
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 04, July 2012 More

கவிதை

மூச்சு திணறும்
முனகல் சத்தம்
கவிதை
சிதறிய சிந்தனைகளை
ஹைக்கூ கவிதை சக்தி.சீ 23, May 2012 More