கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

பணம் இது நல் குணத்தில் தோற்றதுதான்...!

பணம் பணம் பணம் -இது
நல் குணத்தில் தோற்றதுதான்
கட்டில் படுக்கையில்
தொட்டு மகிழ வைத்தாலும்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 05, November 2015 More

இதில் விரும்பாத என் மனம்..!

திருமணமோ திருமணம்
திகட்டாமல் இரு மனம்
இணையும் பெருமணம்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 04, November 2015 More

எமனே அவள் எல்லையிலும் செல்லாதே...!

எமனே எதற்காக
என்னவள் அழைப்பில்
நெருங்குகிறாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 03, November 2015 More

காமனுக்கும் காதலை உணர்த்தி நின்றாய்...!

கண்களுக்கு சொந்தமானாய்-என்
கவலைக்கோ காரணமானாய்
காதலியும் நீயானாய்-எனை
கலங்க வைப்பதிலும் தீயானாய்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 28, October 2015 More

பாசத்தின் வேதமலரே..!

உறவிருந்து என்ன பயன்
உயிலிருந்து என்ன பயன்
உண்மைகள் ஊனமாகினவே
உதட்டில் உதிர்த்த வார்த்தைகள்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, October 2015 More

மகிழ்ந்தாடுகின்றேனே...!

அன்பு எனும் வீட்டிற்குள்
அடைக்கலம் தந்தவளே
அனையாத சுடருக்கு
இணையாக நின்றாயே
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 23, October 2015 More

என் விதி...!

சஞ்சலம் கொள்ள
வேண்டாம் தாயே
உங்களை நான் வெறுக்கவுமில்லை
ஒதுக்கவுமில்லை தாயே
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 22, October 2015 More

உறவுகள் பிரிகிறது...!

உண்மைகள் உறங்கியதால்
உறவுகள் பிரிகிறது
உள்ளமோ நொகிறது
உழைப்பிற்காய் செல்கிறார்கள்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 16, October 2015 More

நாமும் காதல் செய்வோம்...!

காதல் செய்வோம் நாமும்
காதல் செய்வோம்
குவலயத்தில் நாமும்
குற்றமற்றதாய் நாமும்
ஏனையவை சிந்து.எஸ் 10, October 2015 More

உயிரும் உனக்காக...!

தேடினேன் என்
தேவைகளை மறந்து
தாவினேன் தடைகளை தாண்டி
கூடினேன் உன் அன்பு எனும்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 08, October 2015 More