Poem of the day

விழிகளைத் திறந்து விடியலை நோக்கு

பழி விழும் வேளையில் களைகளை நீக்கு
அழிவிலும் இழிவிலும் வெளிவரும் வீரம்
உளி விழும் சிற்பமாய் வலிகளைப் போக்கு
தலைவிதி என்பது கோழையின் வாக்கு

புரட்சி கவிதை Inthiran 01, August 2015 More