புரட்சி கவிதைகள்

விடியலை நோக்கி

நாம் நாமார்க்கும் குடியல்லோம்
கூற்றனை அஞ்சோம் இல நாகேஸ்வரன்
இசை வென்ற வேந்தன் சிவ அறம் கொண்டு
ஆட்சி செய்த கால ஆரம்பம் கொண்டு
புரட்சி கவிதை அபராஜிதன் 01, October 2014 More

அலையும் எம் போரும்

அழலின் விழி வடிவில் அகில நீர் அபகரிப்பு
அடிப்படை மண் இழந்தோம்
ஊனமுற்றோம் உதைத்தது எம் கங்கை!
அடி மறுமொழி சிறு மலர் மிசை
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 01, October 2014 More

வேலுப்பிள்ளை- பார்வதிக்கு அழகான ஆண்மகனாய்

அடிமை யென்று சொல்லி
அழித்திட வந்தோனை
அடிபணிய வைத்தவன்.
ஆறுமுக வேலனை மனதிலே
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 24, September 2014 More

எழுதிடு புதிய வரலாறு

விடிவுகள் பின் தள்ளப்பட்டது
விடை தேடிப் போனோர்
வீர மரணம் ஏய்து போனார்கள்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 21, September 2014 More

யார் மறப்பார்...?

மூவென்பது ஆண்டின் முன்னே. நல்லூரின்
மூவிரண்டு முகத்தான் முன்றலிலே..
ஆறிரண்டு நாளாக -அன்னந் தண்ணிஇன்றி
நாவரண்டு நீபுரண்டு பாய்கிடந்து - உயிர்
புரட்சி கவிதை கவிவன் 19, September 2014 More

இயற்கையும் ஈழத்து வீரமும்

சேவல்கள் கூவிடும் தேன்பாடும் ஈழத்து
இயல் புன்னகை தரும் இயதியின் தலை
செஞ்சோலை எனும் சோலையின் புதுவிப்பு
புலன் தணிரிடும் பீரங்கித் தலைவர்
புரட்சி கவிதை பிறேம்ஜி 15, September 2014 More

துஷ்டர்களின் சுற்று...

அரசியல் ஆசை கொண்டு
ஆயுதங்களை வீசிவிட்டு - எமை
அழித்தொழித்தவன் கூண்டில்
ஆட்டமும் பாட்டமும்...

புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 09, September 2014 More

காலம் மாறிப்போச்சு

என்னோடுள்ளவர்கள் வாழ
நான் வாழ்ந்திடத்தை விட்டு
இப்பாலைவனத் தேசத்தை
வந்தடைந்த நிமிடங்கள்
புரட்சி கவிதை சின்னப்பாலமுனை பாயிஸ் 06, September 2014 More

உச்சரிக்கப் படாத இனம்

நா வறண்டு
நாள் கடந்து போகிறது
நாதியற்று நடு வீதிகளில்
புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 05, September 2014 More

துணிந்து நில் எழுந்து நில்....

பகுத்தறிவற்ற
படை நடத்தல்
பண்புநெறி வகுத்தவர்
நாடு கடத்தல்

புரட்சி கவிதை மட்டு மதியகன் 04, September 2014 More